new issue
Последен брой

BHR_logo
За списанието

IHR_logo

СПИСАНИЕ “BULGARIAN HISTORICAL REVIEW”

ISSN 0204-8906

"Bulgarian Historical Review / Revue bulgare d'Histoire" е издание на Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. То възниква през 1973 г. като орган на тогавашния Единен център за наука и подготовка на кадри по история при БАН и първоначално излиза в 4 книжки годишно под ISSN 0324-0207, а от 1998 г. - в две двойни книжки с номерация 1-2 и 3-4. Всяка книжка включва материали на английски, френски, немски и руски езици.

Bulgarian Historical Review отразява научните достижения на българските историци в областта на българската, балканската и общата история. Списанието съдържа оригинални и обобщаващи статии из политическата, стопанската и културна история, на българската история през Античността, Средновековието, Възраждането, Новото и Най-новото време. Една от основните му задачи е изясняване на многостранните връзки и отношения на българите с другите народи през вековете, разкриването на мястото и ролята на България в развитието на човешката цивилизация. В списанието намират място и изследвания за миналото на Централна, Югоизточна и Източна Европа и Евразийския регион. В него се поместват и разнообразни историографски, библиографски и информационни материали за развитието на историческата общност в България. Обнародват се рецензии и отзиви за приносни трудове от български и чуждестранни автори. Традиция е във всяка книжка да бъдат пропорционално представени различни исторически периоди. Наред с класически тип исторически разработки в книжките са включени изследвания с интердисциплинарен характер и нови методологически подходи. Статиите и научните съобщения разглеждат както конкретно-исторически проблеми, така и обобщаващи теми; предлагат нови интерпретации на вече изследвани въпроси и въвеждат в научния живот нови за българската историческа наука теми. В рубриката „Извори” се обнародват за първи път документи от чуждестранни книгохранилища, свързани с българската история. Рубриката „Научен живот” информира за актуални научни форуми в България, а рецензиите и отзивите представят в научния свят нови и значими монографични изследвания на учени от България и чужбина. В списанието публикуват автори от различни изследователски институти и университети не само от България, но и от чужбина. Автори на публикациите са както утвърдени учени, така и млади изследователи от научни и университетски центрове в България и чужбина.

[Note: Тук трябва всъщност по-кратка информация за рубриките и развитието на списанието, къде то се реферира и къде може да се намери (CEEOL, HathiTrust Digital Library и пр.)].